Šta je, odnosno, ko je sudski tumač?

Sudski tumač, odnosno sudski prevodilac, jeste prevodilac koji vrši prevod i overu svih ličnih i pravnih dokumenta. Tačnost prevoda koji je izvršio, prevodilac overava svojim potpisom i pečatom, a važno je istaći da je sudski tumač postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.

Sudski tumač ili sudski prevodilac – šta je tačno?

Sudski prevodilac je zapravo naziv za sudskog tumača koji je promenjen Pravilnikom o sudskim tumačima, sa ciljem da se napravi jasna razlika između sudskih tumača za strane jezike i tumača za znakove nemih, gluvih ili slepih osoba. Tom prilikom je promenjen i izgled pečata kojim se prevedeni dokumenti overavaju.

Ovlašćeni sudski tumač koristi pečat okruglog oblika, prečnika 38 mm, a on sadrži ime i prezime, oznaku: „sudski prevodilac“, obaveznu naznaku jezika za koji je postavljen i sa kojeg prevodi i na koji prevodi, kao i mesto prebivališta.

Ko može da bude sudski prevodilac i kako se postavlja?

Sudski prevodilac može da bude jedino osoba koja ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik ili poseduje potpuno znanje jezika sa koga prevodi i na koji prevodi, bez obzira na to da li je u pitanju usmeni govor ili pisani tekst.

Osim toga, neophodno je da sudski prevodilac poznaje pravnu terminologiju, da ima najmanje pet godina radnog iskustva na prevodilačkim poslovima, kao i da ispunjava ostale uslove za zaposlenje kao državni službenik koji su utvrđeni zakonom.

Inače, konkurs za zaposlenje se raspisuje po potrebi. Naime, Ministarstvo pravosuđa raspisuje konkurs za odobravanje pečata, ali ne postoji precizno utvrđen rok u kojem je dužno da to uradi.

Oglas se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i u jednom od domaćih štampanih medija i to od strane ministra koji je nadležan za pravosuđe, a na predlog jednog ili više predstavnika viših sudova koji su uočili nedostatak prevodilaca za određene strane jezike.

Kada sudski tumač odnosno sudski prevodilac bude postavljen na svoju poziciju, neophodno je da pred predsednikom višeg suda na čijem području ima mesto prebivališta, položi zakletvu. Tekst ove zakletve glasi: „Zaklinjem se da ću dužnost stalnog sudskog prevodioca obavljati savesno i da ću u svom radu postupati po važećim propisima.“

Šta je neophodno za kvalitetan sudski prevod?

Da bi sudski prevod bio dobar i kvalitetan, neophodno je sveobuhvatno razumevanje dokumenta koji se prevodi, zatim, široko opšte znanje, kao i izuzetno poznavanje jezika na kojem se radi.

Prevod i overa sudskog tumača su potrebni svima koji bi trebalo da dobiju jasne i tačne informacije na svom maternjem jeziku, kako bi bili u stanju da reše neko svoje pravno pitanje u zemlji ili u inostranstvu.

Usluge sudskog tumača:

Prevod izjave, prevod punomoćja, prevod potvrde o državljanstvu, prevod potvrde o nekažnjavanju, prevod potvrde o stanju računa u banci, prevod izvoda iz matične knjige (rođenih, venčanih, umrlih), prevod uverenja o prebivalištu, prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju, prevod uverenja o položenim ispitima, prevod uverenja o diplomiranju, prevod svedočanstva, prevod diplome, prevod dodatka diplomi, prevod prepisa ocena i nastavnog plana, prevod radne biografije (CV), prevod vozačke dozvole, prevod pasoša, prevod lične karte, prevod medicinskih nalaza, prevod ugovora, prevod odluka, prevod rešenja, prevod zapisnika, prevod tužbi, prevod statuta privrednih društava, prevod izvoda iz Agencije za privredne registre, prevod rešenja Agencije za privredne registre, prevod finansijskih izveštaja, prevod revizorskih izveštaja, prevod faktura, prevod sertifikata i međunarodnih dozvola, prevod tenderske dokumentacije, prevod tehničkih uputstava.

Gde pronaći sudskog tumača?

Gotovo svaka prevodilačka agencija vam na raspolaganje stavlja i usluge sudskog tumača, pored drugih usuga kao što su prevođenje raznih stručnih i opštih tekstova i dokumenata, konsekutivno i stimultano prevođenje, lektura i korektura i slično.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation