Sve što treba da znate ako overavate dokumenta kod sudskog tumača

Da li ste imali priliku da koristite usluge sudskog tumača?

I kako ste prošli, jeste li zadovoljni?

Mnogi nikada nemaju potrebnu da odu kod sudskog tumača. Ima i onih koji znaju na šta je sve neophodno obratiti pažnju kod sudskog prevodioca.

Zato krenimo redom.

Poslovi koje obavlja sudski tumača

Posao sudskog tumača jeste prevođenje i overa zvaničnih dokumenta i ličnih isprava sa srpskog na željeni jezik i obratno.

Verodostojnos i autentiččnost originalnih dokumenata sudski tumač garantuje pečatom, a prevedeni materijal mora da se terminološki, sadržajno i stilski usagašava sa originalnim materijalom.

U suprotnom, sudski tumač snosi svu odgovornost.

Koja to dokumenta najčešće treba overiti?

Građani se sudskom tumaču obraćaju kada je potrebno overiti svuu vrstu ličnih dokumenata. U lična dokumenta spadaju:

 • Lična karta i pasoš;

 • Izvodi iz matične knjige rođenih, umrlih, venčanih;

 • Saobraćajne i vizačke dozvole;

 • Radne dozvole i dozvole za boravak u nekoj zemlji.

Potvrde o stalno zaposenju, bračnom statusu, računu u banci, sve vrste izjava i punomoćja takođe spadaju u nadležnosti sudskog tumača, a sve više ljudi traži overu poslovni dokumenata. U poslovnna dokumenta spadaju;

 • Bilans stanja, bilans uspeha;

 • Godišnji izveštaji;

 • Revizorski izveštaji;

 • Rešenje o osnivanju pravnog akta i fakture.

Overom sudskog tumača garantuje se i verodostojnost naučnih patenata, medicinske dokumentacije, uputstava i deklaracija. Pored pismenog prevoda, sudski tumač je dužan da obavlja i usluge usmenog prevoda, a takođe u njegovu nadležnost spaaju i prevođenje sudskih sporova, sudskih procesa i rešenja.

Kako se postaje sudski tumač danas?

Da bi neko posato sudski tumač, npr. sudski tumač za nemački jezik, evo koje uslove mora da zadovolji. Naime, Ministarstvo pravde Republike Srbije propisuje jasna pravila koje lice treba da ispuni kako bi se zaposlilo kao sudski tumač. Ovlašćeni sudski tumač postaće kandidat koji ispunjava sledeće kriterijume:

 • Državaljan Republike Srbije;

 • 5 godina radnog iskustva na poslovima prevođenja;

 • Poseduje odgovarajuče formalno obrazovanje i poseduje potpuno znanje jezika za koji konkuriše za posao (jezika sa kojeg se prevodi i na koji se prevodi pisani tekst ili usmeni govor);

 • Ako ne poseduje kandidat visoko obrazovanje, pred komisijom Ministarstva pravde dužan je da položi test znanja određenog jezika;

 • Poznaje  pravnu teminologiju, najpre jezika sa kojeg dokumenta prevodi, a onda i jezika na koji će dokumenta prevode.

Da biste se uverili u kvalitet sudskog tumača i u njegovu ovlašćenost, na sajtu Ministarstva prave može se pronaći zvaničan spisak svih registrovanih sudskih tumača koji poseduju pečat sudski prevodilac kojim se i garantuje verodostojnost i autentičnost prevedenih materijala.

Poverenje i stručnost, pre svega!

Bez obzira da li se sudskom prevodiocu obraćate kao fizičko ili pravno lice, jedno je sigurno. Vaši lični pdaci i rivatnost se poštuju, zaštičeni ste, a sudski tumači vam garantuju konfidencijalnost. Vaši podaci sigurno neće biti dostupni neovlašćenim trećim licima, a na taj način biće sprečena moguća zloupotreba podataka.

Odgovornost sudskih tumača je na prvom mestu, pa su zato zaposleni na ovim pozicijama izuzetno stručni i profesionalni, a teže i stalno usavršavanju.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation