Poslovne knjige i bilansna stanja

Poslovne knjige imaju obilježje javne isprave. Početna stanja pomoćnih i osnovnih poslovnih knjiga unose se na temelju stanja istih knjiga iz protekle godine koje su prije toga usklađene popisom (inventurom).

Poduzetnik vodi poslovne knjige koje se sastoje od računovodstvenih računa. U njima se unose podaci po nastalnim poslovnih promjenama u poduzeću. Poslovne knjige se vode za poslovnu godinu koja je jednaka kalendarskoj godini, a otvaraju se na temelju stanja računa, imovine, kapitala i obaveza iz početne bilanse, ako u početnoj bilansi postoji saldo i njih vodi knjigovodstvena agencija ili certificirani računovođa.

Vrste i oblici poslovnih knjiga

Sukladno zakonu o računovodstvenom poslovanju knjige se dijele na:

  1. osnovne
  2. pomoćne.

U osnovne poslovne knjige spadaju :

 1. dnevnik ;
 2. glavna knjiga.

Dnevnik je osnovna poslovna knjiga u koju se vremenskim slijedom bilježe poslovne promjene odmah pošto su nastale. Poslovne promjene bilježe se vremenskim slijedom jedna ispod druge kako su nastale, bez obzira na to jesuli međusobno povezane ili ne. Prema tome, dnevnik daje pregled poslovanja o određenom razdoblju.

Pored ove funkcije dnevnika, što je dnevnik hronološka evidencija, on ima i druge funkcije:

 1. zbroj knjiženja u dnevniku glavne knjige daje ukupnu vrijednost proknjiženih stavki na računu glavne knjige.
 2. Izravnani zbrojevi dugovne i potražne strane dnevnika automatski su kontrola provedenih knjiženja.
 3. Na osnovu dnevnika omogućena je rekonstrukcija proknjiženih stavki ako se knjige unište.
 4. Pomoću provedenih knjiženja u dnevniku, olakšava se postupak traženja knjigovodstvenih grešaka.

Dnevnik se vodi u obliku pagine i sadrži ove podatke:

 1. datum;
 2. stranicu dnevnika;
 3. temeljnica;
 4. opis poslovne promjene;
 5. duguje, potražuje;
 6. račun knjiženja.

Glavna knjiga sastoji se od osnovnih računa na kojima se registrira cjelokupno poslovanje poduzeća. Na račun glavne knjige knjiže se stanja i promjene svakog dijela imovine, glavnice, obaveza, rashoda, prihoda te rezultata poslovanja. U glavnoj knjizi računi su raspoređeni prema računskom okviru (kontnom planu). U praksi se često glavna knjiga zove finansijsko računovodstvo ili zbirni (sintetički) računi.

U glavnoj knjizi i dnevniku knjiže se iste poslovne promjene. U dnevniku su zabilježene vremenskim redoslijedom, a u glavnoj knjizi razvrstane su prema vrsti imovine, kapitala i obaveza, rashoda, prihoda te finansijskog rezultata. To istodobno knjiženje u te dvije poslovne knjige postiže se kopirnom metodom, knjiženjem pomoću indiga, ručno ili strojno i upotrebom računara.

Karakteristike glavne knjige

 1. obavezno je vode sve tvrtke;
 2. vodi se prema sustavu dvojnog knjigovodstva;
 3. u njoj se bilježe sve poslovne promjene ;
 4. služi se samo novčanim pokazateljima ;
 5. evidencija je zbirna ;
 6. njeni podaci služe za izradu finansijskih izvještaja. 

Probna bilansa

Knjiženja na računu glavne knjige i dnevnika kontroliramo probnom bilansom. Probna bilansa sastoji se iz dva dijela :

 1. prometna bilansa ( bruto bilansa) ;
 2. saldo bilansa.

Kako pravimo probnu bilansu?

Probnu bilansu sastavićemo tako da zbrojimo promet svakog računa glavne knjige i unesemo ga u bruto bilansu. Nakon toga, zbrojit ćemo ukupni dugovni i potražni promet u bruto bilansi, koji moraju biti u smislu ravnoteže jednaki. Nakon toga sastavljamo saldo bilansu tako da utvrdimo saldo svakog računa glavne knjige.

BILANSA STANJA 

Bilansa stanja je pregled imovine, kapitala i obaveza na određeni dan. Osnovna karakteristika bilanse stanja je ravnoteža između imovine (sredstava) s jedne strane, i kapitala te obaveza sa druge strane. Uobičajeno se kaže da se sredstva imovine nalaze u aktivi, a kapital i obaveze u pasivi bilanse. Aktiva mora biti jednaka pasivi.

Struktura bilanse 

Bilansa se sastoji od dvije strane, ima strogo određenu formu i u toj formi aktiva i pasiva moraju biti :

 1. jedna pored druge ;
 2. jedna ispod druge. 

Struktura aktive 

 1. potraživanje za upisani a neuplaćeni kapital (dogovoreno plaćanje);
 2. dugotrajna imovina
 • nematerijalna;
 • materijalna;
 • dugoročna finansijska sredstva;
 • dugoročna potraživanja.
 1. kratkotrajna imovina (tekuća aktiva);
 • zalihe ;
 • novac;
 • kratkoročna potraživanja;
 • kratkoročna finansijska sredstva.
 1. aktivna vremenska razgraničenja ( unaprijed plaćeni troškovi);
 2. gubitak iznad visine kapitala

Struktura pasive 

 1. kapital koji pripada vlasnicima preduzeća ;
 2. dugoročne obaveze
 • dugoročne finansijske obaveze ;
 • odgođene porezne obaveze;
 • dugoročna rezerviranja;
 1. kratkoročne obaveze
 • obaveze prema dobavljačima i druge obaveze ;
 • kratkoročne finansijske obaveze ;
 • tekući dio dugoročnih finansijskih obaveza;
 • tekuće obaveze poreza na dobit
 1. pasivna vremenska razgraničenja ;
 2. gubitak prije poreza 

Vrste bilanse 

 1. početna bilansa : početak godine ;
 2. završna bilansa : zatvaranje godine ;
 3. likvidacijska bilansa : likvidiranost firme ;
 4. diobena bilansa : podjela firme ;
 5. sanacijska bilansa : saniranje teškoća;

BILANSA USPJEHA 

Bilansa uspjeha je pregled prihoda i rashoda i finansijskih rezultata na određeni dan.

Osnovni model bilanse uspjeha je:

 1. prihodi ;
 2. rashodi ;
 3. finansijski rezultat.

Sponzorisani tekstovi:

loading...

Još zanimljviih tekstova:

Post navigation